Plan BIOZ na budowie?

5/5 - (37 votes)

Czy Wszyscy pracownicy na terenie budowy muszą zostać zapoznani z Planem Bioz.

Pracodawca nie ma obowiązku zapoznawania pracowników z treścią  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ u na budowie. Pośrednio, przez informowanie pracowników o zagrożeniach na budowie, zapoznawanie z oceną ryzyka zawodowego na budowie – ma taki obowiązek.

plan bioz budowa
Plna Bioz Olsztyn budowa

Informacje pochodzące z planu BIOZ mogą też być wykorzystywane w IBWR, które pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom zatrudnionym na budowie.

Moim zdaniem pracownicy powinni potwierdzać zapoznanie się z Planem Bioz, ponieważ jest to jeden z najważniejszych dokumentów na budowie. Kreujący politykę bezpieczeństwa. Zapoznawanie pracowników z planem bioz jest niewątpliwie dobrą praktyką na budowie.

Dobrą praktyką bhp na budowie jest, aby numer do Państwowej Inspekcji Pracy był wpisany do Planu BIOZ. Każdy szanujący się Kierownik budowy przeprowadza szkolenie bhp, a dokładniej instruktaż stanowiskowy.

Kto sporządza Plan BIOZ i IBWR.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ i IBWR sporządza kierownik budowy na podstawie Prawo budowlanego.

Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ nie odnoszą się do obowiązku informowania pracowników o planie BIOZ.

Informacja o zagrożeniach zawartych w planie BIOZ muszą dotrzeć do pracowników,

podczas przekazywania im informacji o zagrożeniach dla zdrowia, w tym także na podstawie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego wykorzystującej informacje zawarte w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Do informowania pracowników zobowiązuje pracodawcę ustawa z dnia 16 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p.

Zgodnie z art. 207 § 1 k.p. pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikom informacje o:

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach,

w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1.

Natomiast art. 209 § 1 k.p. stanowi, iż w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest zobowiązany

m.in.: niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony.

Zgodnie z art. 226 pkt 2 k.p. pracodawca powinien informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.