Wypadek przy pracy

5/5 - (31 votes)

Co zrobić kiedy miałeś wypadek przy pracy

Ustalimy okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

Powołamy zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadek przy pracy. Prowadzimy postępowanie po wypadku zbiorowym, śmiertelnym i zbiorowym postępowanie powypadkowe.

Podpowiemy jakie dokumenty wypełnić. Jak uzupełnić zgłoszenie wypadku w pracy.

Wypadek przy pracy definicja

 Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Kto decyduje o wypadku przy pracy.

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca i specjalista ds. BHP spoza zakładu pracy. Po otrzymaniu informacji o wypadku, zespół powypadkowy niezwłocznie przystępuje do ustalenia okoliczności i przyczyn.

Czy wszystkie 4 elementy wypadku przy pracy?

Elementami definiującymi wypadek przy pracy są: nagłość, przyczyna zewnętrzna, uraz lub śmierć pracownika oraz związek z pracą.

Czy można nie uznać zdarzenia za wypadek przy pracy?

Obowiązkiem pracodawcy jest każdorazowe, niezależne od skali zaistniałego zdarzenia, powołanie zespołu powypadkowego. Jego zadaniem jest ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia oraz dokonanie oceny czy można je uznać za wypadek przy pracy. Jeżeli nie jest spełniony jeden z 4 elementów definicji wypadku przy pracy zespół powypadkowy musi nie uznać zdarzenia za wypadek przy pracy.

Jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

Wyróżnia się cztery rodzaje wypadków: zbiorowy, śmiertelny, ciężki oraz powodujący czasową niezdolność do pracy.

Wypadek zrównany z wypadek przy pracy definicja

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):

 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy

Kogo należy powiadomić przy wypadku przy pracy śmiertelnym, zbiorowym, ciężkim?

Państwowa Inspekcja Pracy PIP, Policja, Urząd Dozoru Technicznego UDT, Straż pożarna, Służba medyczna

wypadek przy pracy
An accident at a warehouse, man on floor

Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonują w pracodawcy w stosunku do ubezpieczonych, będących pracownikami,

a w stosunku do pozostałych ubezpieczonych podmioty określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30. 10. 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.). Po wypadku zbiorowym, postępowanie powypadkowe prowadzi się dla każdego poszkodowanego oddzielnie.

Zgłoszenie wypadku obowiązki pracownika przy wypadku w pracy

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, jeżeli stan jej zdrowia na to pozwala, zawiadamia niezwłocznie o wypadku pracodawcę

lub inny podmiot, na rzecz którego wykonywała czynności, przy których doznała urazu. Zgłoszenie wypadku przy pracy w teorii powinno być na piśmie. Pracownik może zgłosić wypadek przy pracy za pomocą maila lub telefonicznie.

Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma każdy pracownik, który zauważył takie zdarzenie w zakładzie pracy. Zgłoszenie wypadku powinno wpłynąć do przełożonego osoby poszkodowanej.

Dla celów dowodowych zgłoszenie wypadku powinno być dokonane w formie pisemnej.

Jak zabezpieczyć miejsca wypadku przy pracy

Pracodawca lub inny podmiot, na rzecz którego wykonywano czynności, przy których doszło do wypadku, jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,

zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczyć miejsce wypadku.

Miejsce wypadku powinno być zabezpieczone przed wstępem osób niepowołanych, 

uruchomieniem bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które zostały wstrzymane w związku z wypadkiem, a także przed dokonywaniem zmian

położenia maszyn i innych urządzeń technicznych oraz innych przedmiotów,

które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności i przyczyny.

Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie innych zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy,

po dokonaniu oględzin miejsca wypadku i sporządzeniu, szkicu lub fotografii miejsca wypadku.

Po wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, zgoda ta może być wyrażona po stosownych ustaleniach z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem.

Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez zgody pracodawcy jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność

ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego Państwową Inspekcję Pracy pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Pamiętaj że nr do Państwowej Inspekcji Pracy PIP znajdziesz na ich stronie.

Powołanie zespołu powypadkowego

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (postępowanie powypadkowe) dokonuje zespół powypadkowy,

którego skład jest uzależniony od rodzaju wypadku i przyjętego u danego pracodawcy systemu realizacji zadań w zakresie bhp, i tak:

 • wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe – skład zespołu: pracownik kierujący komórką służby bhp oraz zakładowy społeczny inspektor pracy
 • pozostałe wypadki – skład zespołu: pracownik służby bhp oraz oddziałowy (wydziałowy) społeczny inspektor pracy.

U pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, 

któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp albo Specjalista ds BHP spoza zakładu.

W przypadku pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład tego zespołu, zamiast społecznego inspektora pracy,

wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym,

ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala

zespół, w którego skład wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w

obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek.

Pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, w którym została poszkodowana osoba nie będąca jego pracownikiem, jest obowiązany w szczególności:

 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu
 • zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób pozwalający na odtworzenie jego okoliczności i przyczyn
 • zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę poszkodowanego
 • udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.

Na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika pracodawca,

na którego terenie miał miejsce wypadek, może ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie dokumentację powypadkową przekazać pracodawcy poszkodowanego pracownika nie za darmo.

Postępowanie zespołu powypadkowego

Zespół powypadkowy ma obowiązek:

 • dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania
 • pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku
 • sporządzić szkice, fotografie miejsca wypadku itp.
 • przesłuchać poszkodowanego, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala
 • dokonać przesłuchania świadków wypadku
 • zasięgnąć opinii lekarza, w szczególności sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz w razie potrzeby specjalistów
 • zebrać inne dowody dotyczące wypadku
 • dokonać prawnej kwalifikacji wypadku
 • określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Dokumentacja powypadkowa

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy osoby będącej pracownikiem, zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku

– protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (protokół powypadkowy),

a przypadku osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy – kartę wypadku.

Sporządzenie protokołu powypadkowego bądź karty wypadku po upływie 14 dni, wymaga zamieszczenia w tych dokumentach 

informacji o przeszkodach i trudnościach uniemożliwiających dotrzymanie wymaganego terminu.

Zamieszczenie w dokumentacji powypadkowej – protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku bądź w karcie wypadkowej – stwierdzenia, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy bądź występują okoliczności mające wpływ na prawo  poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych,

wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania na to dowodów.