Szkolenie okresowe BHP

5/5 - (46 votes)

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe bhp
Szkolenie okresowe bhp

Zgodnie z Kodeksem Pracy szkolenie okresowe bhp, ma za zadanie aktualizować, przypominać wiedzę, która jest zgodna z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na szkolenia okresowe bhp.

Szkolenie okresowe bhp co ile?

Pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – powtarzają raz na 5 lat. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych – raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenia okresowe bhp powinno być przeprowadzone:

– do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób kierujących pracownikami;

– do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla pozostałych grup pracowniczych (pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych)

Ile jest ważne szkolenie okresowe bhp?

Ważność szkoleń okresowych bhp określa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z jego zapisami szkolenia okresowe bhp odbywają:

1) osoby będące pracodawcami (szkolenie bhp dla pracodawców) oraz inne osoby kierujące pracownikami,

w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści – nie rzadziej niż raz na 5 lat;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na, których wykonywane są prace wiążące się ze szczególnymi zagrożeniami – raz na rok,

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń  technicznych,

technolodzy i organizatorzy produkcji – nie rzadziej niż raz na 5 lat

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

5) pracownicy administracyjno-biurowi i innych w tym pracownicy placówek służby zdrowia (szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych) – nie rzadziej niż raz na 6 lat, z wyjątkiem pracowników których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą)– nie rzadziej niż raz na 5 lat;

6) inni niewymienieni w pkt 1—5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Zobacz również: szkolenie wstępne BHP

Kto może przeprowadzić szkolenie okresowe BHP?

Pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu szkolenia bhp mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.

Ile kosztuje szkolenie okresowe BHP?

Pracownik służby BHP – 700zł/os. Pracodawca, osoba kierująca – 300zł/os. Pracownik inżynieryjno-techniczny – 200zł. Pracownik administracyjno-biurowy – 150zł/os

Czym kończy się szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz również: obsługa nadzór bhp

Czy szkolenie okresowe bhp jest obowiązkowe?

Tak. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie ma aktualnych szkoleń okresowych bhp (art. 2373 § 1 i 2 Kodeksu pracy). Szkolenie musi odbyć się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy.

Nowy druk zaświadczenia ze szkolenia okresowego bhp (szkolenie okresowe bhp druk) bhp znajdziesz tu Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (sejm.gov.pl)