Hakowy, Sygnalista na budowie. Wszystko, co musisz wiedzieć o hakowym i sygnaliście.

5/5 - (1 vote)

Wprowadzenie

W dzisiejszym artykule omówimy kluczowe aspekty związane z hakowym i sygnalistą na budowie. Naszym celem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy na ten temat, aby pomóc Ci zrozumieć, jak te dwie ważne osoby wpływają na efektywność prac budowlanych.

Kim jest hakowy na budowie?

Hakowy, to osoba która wykonuje czynności związane z zawieszaniem i odczepianiem ładunków przemieszczanych przez żuraw

Na czym polega praca hakowego?

Jego głównym zadaniem jest zapoznanie się z ładunkiem, określa jego masę położenie środka ciężkości, położenie punktów mocowania i stosuje odpowiedni element służący do jego zawieszania i mocowania.

Przytrzymywanie przez hakowego zaczepionego ładunku podczas jego przemieszczania jest dopuszczalne wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich środków umożliwiających nadanie ładunkowi właściwego kierunku.

Kto może zostać hakowym?

Hakowy musi mieć ukończone 18lat i posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do do wykonywania pracy na tym stanowisku, oraz szkolenie bhp na tym stanowisku.

Hakowy musi być ubrany w odzież, która jest widoczna z kabiny żurawia i odróżnia go od pozostałych pracowników.

Musi być zawsze w kontakcie z sygnalistą, aby zapewnić bezpieczną pracę dźwigu na placu budowy.

Kim jest sygnalista na budowie?

Sygnalista na budowie to osoba odpowiedzialna za przekazywanie sygnałów i komunikatów między operatorem żurawia a hakowym.

Kto może zostać sygnalistą

Sygnalista musi mieć ukończone 18lat i posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku, oraz szkolenie bhp na tym stanowisku.

Współpraca między sygnalistą a operatorem żurawia

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest współpraca między sygnalistą a operatorem żurawia na placu budowy. Działania te są ze sobą nierozerwalnie związane i od nich zależy efektywność oraz bezpieczeństwo prac budowlanych. Dlatego muszą się komunikować ze sobą w sposób zrozumiały za pomocą urządzenia komunikacyjnego.

W przypadku awarii urządzenia komunikacyjnego, sygnalista porozumiewa się z operatorem żurawia przy użyciu sygnałów ręcznych, o których mowa w § 22 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z 2007 r. poz. 330, z 2008 r. poz. 690 oraz z 2011 r. poz. 1034) nie dłużej niż do zakończenia rozpoczętej czynności.

W przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej sygnalista wstrzymuje prace transportowe i ostrzega przed zagrożeniem.

WAŻNE

Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę jednocześnie czynności operatora żurawia, sygnalisty lub hakowego.

Pracodawca przed poduszczeniem do pracy operatora żurawia, sygnalisty i hakowego udostępnia im do stałego korzystania informacje i instrukcje przewidziane w przepisach dotyczących bhp, a także:

instrukcję bezpieczeństwa prac transportowych,
instrukcję ewakuacji z kabiny żurawia

  • oraz zapoznaje ich z postanowieniami zawartymi w tych informacjach i instrukcjach.

Podsumowanie

W dzisiejszym artykule omówiliśmy istotne kwestie związane z hakowym i sygnalistą na budowie. Zrozumienie roli tych dwóch osób w procesie budowlanym jest kluczowe dla osiągnięcia efektywności i bezpieczeństwa na placu budowy. Współpraca między hakowym a sygnalistą odgrywa kluczową rolę w sukcesie projektów budowlanych.