OBSŁUGA NADZÓR BHP

5/5 - (60 votes)

OBSŁUGA NADZÓR BHP- STAŁA UMOWA DLA TWOJEJ FIRMY.

Usługi Nadzór BHP – Bezpieczeństwo Twojej Firmy w Profesjonalnych Rękach

Zaufanie to kluczowy element w relacji między pracodawcą a pracownikami. W trosce o ich bezpieczeństwo i komfort pracy, oferujemy kompleksową usługę nadzoru BHP, która przekracza standardowe oczekiwania. Działamy jako niezależny partner, zapewniając Ci spokój i pewność, że wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem są perfekcyjnie dopracowane.

Nadzór BHP – Co To Takiego?

Nadzór BHP to nie tylko kontrola, to proces dbałości o zdrowie i życie pracowników. Nasz zespół specjalistów stale monitoruje warunki pracy, identyfikuje potencjalne zagrożenia i opracowuje skuteczne strategie zapobiegawcze. Dzięki temu, możesz być pewien, że Twoi pracownicy pracują w bezpiecznym środowisku, a Ty spełniasz wszystkie wymogi prawne.

Dlaczego Warto Nam Zaufać?

Nasza firma to nie tylko specjaliści w dziedzinie BHP. To także pasja i zaangażowanie w każdy projekt. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz ciągłemu doskonaleniu naszych umiejętności, jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom. Nasze usługi są kompleksowe, elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Obsługa BHP na Budowie – Bezpieczeństwo w Każdym Detalu

Budowa to miejsce szczególnie narażone na różnego rodzaju ryzyka i niebezpieczeństwa. Dlatego też nasz nadzór BHP na budowie to gwarancja bezpieczeństwa dla pracowników i sukcesu całego projektu. Dzięki skrupulatnej kontroli, szybkiemu reagowaniu na potencjalne zagrożenia oraz ścisłej współpracy z zespołem budowlanym, zapewniamy optymalne warunki pracy i minimalizujemy ryzyko wypadków.

Zadbaj o Bezpieczeństwo – Skorzystaj z Naszych Usług

Jeśli szukasz partnera, który zagwarantuje Ci nie tylko przestrzeganie przepisów, ale także autentyczne dbanie o bezpieczeństwo Twoich pracowników, to trafiłeś we właściwe miejsce. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i rozpocząć współpracę, która sprawi, że Twoja firma będzie działać jeszcze sprawniej i bezpieczniej.

Setki pracodawców powierzyło nam wykonywanie zadań służby BHP, szkoleń wstępnych bhp, szkoleń okresowych bhp jako Specjalista BHP spoza zakładu pracy. Posiadamy 15 letnie doświadczenie teoretyczne jak i praktyczne w tym zakresie. Nie będziesz się bał kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Sanepidu, Urzędu Dozoru technicznego (UDT), Straży Pożarnej.

Kto sprawuje nadzór nad pracownikiem?

Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie pracy w sposób, który pozwoli na bezpieczne i higieniczne wykonywanie pracy przez pracowników. Pracodawca ustala szczegółowe zasady prowadzenia prac, a także określa, które prace będą wykonywane pod bezpośrednim nadzorem.

Czy pracownik może pracować sam bez nadzoru?

Przepisy bhp co do zasady nie obligują pracodawcy do zapewnienia nieprzerwanego, bezpośredniego nadzoru nad podwładnymi. Nie do pomyślenia byłoby, by każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska, mógł świadczyć pracę jedynie pod okiem przełożonego

Kto sprawuje nadzór bhp?

Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. § 2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Komu pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp?

Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp tylko Specjalistą ds. bhp lub legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku inspektora pracy. 

Kiedy trzeba utworzyć służbę bhp?

Służbę bhp tworzy pracodawca, który zatrudnia od 100 do 600 pracowników.

Mamy dla Ciebie propozycję obsługi, nadzoru bhp i ochrony przeciwpożarowej w dwóch wariantach:

  1. Stałego abonamentu za obsługę bhp. Cena obsługi i nadzoru bhp uzależniona jest od wielkości zakładu pracy, ilości pracowników. Zaczyna się od 500 zł netto.
  2. Abonamentu za 0 zł.

NADZÓR BHP NA BUDOWIE

Pomożemy Tobie w zarządzaniu BHP na budowie/inwestycji tak, aby  była ona bezpieczna. Pełnimy rolę koordynatora ds. BHP, nadzoru, inspektora BHP i PPOŻ. Napiszemy dla Ciebie Plan BIOZ, IBWR. Obsługa kontrolno-doradcza w zakresie bhp polegająca na: kontroli bhp prowadzonych prac na budowie pod względem bhp, sporządzanie raportów bhp, notatek bhp z przeprowadzonych na terenie budowy i dostarczenie ich do kierownika budowy, natychmiastowe powiadomienie kierownika budowy o stwierdzeniu nieprawidłowości i zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania zasad i przepisów BHP na terenie budowy.

Nadzór BHP na budowie to kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa dla ekipy budowlanej i dla całego projektu budowlanego. Nasza firma oferuje profesjonalne usługi nadzoru BHP, które pomogą Ci zadbać o bezpieczeństwo pracowników i minimalizować ryzyko wypadków i urazów na budowie. Nasi wykwalifikowani specjaliści BHP pomogą Ci w opracowaniu polityki bezpieczeństwa na budowie, a także w szkoleniu pracowników z zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy z zakresu BHP, możesz mieć pewność, że Twoja ekipa budowlana będzie pracować w bezpiecznych warunkach, co przekłada się na mniejszą ilość wypadków i urazów, a także na wyższą jakość i szybsze tempo pracy na budowie. Odpowiedzialne zarządzanie bezpieczeństwem na placu budowy to kluczowy element każdego projektu budowlanego, a my z przyjemnością pomożemy Ci zadbać o bezpieczeństwo swojej ekipy budowlanej.

Profesjonalna obsługa nadzór bhp na budowie

Oferujemy profesjonalny nadzór BHP na budowie, który pomoże Ci zminimalizować ryzyko wypadków i urazów na placu budowy. Zadbaj o bezpieczeństwo swojej ekipy budowlanej i zadzwoń do nas już dziś!

BUDOWY na których nadzorowaliśmy bezpieczeństwo jako koordynator ds. BHP w Olsztynie, inspektor bhp i ppoż to między innymi:

1. Nadzór bhp na budowie modernizacja i budowa połączenia kolejowego do lotniska w Szymanach.

2. Obsługa Nadzór bhp na budowie kompleks sportowo-rekreacyjny nad jeziorem Krzywe w Olsztynie.

3. Obsługa Nadzór bhp na budowie hali Agro dla Michelin Polska w Olsztynie.

4. Obsługa Nadzór bhp na budowie przebudowy istniejącej elektrociepłowni MICHELIN POLSKA S.A. polegająca na wyburzeniu budynku technicznego nr 58, budowie nowego budynku technicznego oraz zainstalowaniu w nim nowego kotła parowego opalanego gazem ziemnym wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury – z jednoczesnym ograniczeniem istniejących węglowych źródeł spalania paliw.

5. Budowa hali Cobra dla Michelin Polska.

6. Flexi zac – installation of silos. Przygotowanie budynku magazynu sadzy

(budynek 411) do montażu silosów oraz zamkniecia budynku po ich montażu dla Michelin Polska w Olsztynie.

7. Budowa hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-technicznym 32, 33/2 w obrębie 81 na terenie zakładu Michelin Polska w Olsztynie.

8. Obsługa Nadzór bhp na budowie największego w Olsztynie kompleksu biurowo-mieszkaniowego Centaurus.

9. Budowa Zelando w Ameryce.

10. Nadzór bhp na budowie hali dla Panattoni w Tomaszkowie.

11. Nadzór bhp na budowie z ramienia Inżyniera Kontraktu Sweco Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie.

zobacz również: czy kobieta może montować rusztowanie

Czy pracodawca ma obowiązek utworzenia służby BHP?


Liczba zatrudnionych pracowników w zakładzie decyduje o obowiązku utworzenia służby BHP, która ma za zadanie doradzać i pełnić kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby BHP, natomiast w przypadku zatrudnienia poniżej 100 osób może powierzyć zadania służby jednemu z pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.

Pracodawca ma możliwość wykonywania zadań służby BHP pod warunkiem, że przejdzie szkolenie uprawniające go do tego. Możliwość ta dotyczy przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 10 pracowników.

Od 1 stycznia 2019 roku w związku ze zmianami w Kodeksie pracy pracodawca, który oprócz ukończenia szkolenia, prowadzi działalność, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, ma możliwość przejęcia zadań służby BHP przy zatrudnieniu do 50 pracowników. Do końca ubiegłego roku limit zatrudnionych, dla których pracodawca zakwalifikowany do nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka mógł wykonywać zadania służby BHP po ukończeniu szkolenia, wynosił 20 pracowników.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

(Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.)

Na podstawie art. 23711 § 5 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe.

2. Liczbę pracowników służby bhp ustala, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.

3. Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.

4. Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

5. Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy. U pracodawcy będącego jednostką organizacyjną służba bhp podlega bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką lub osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis ten stosuje się także do pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 7.

§ 2. 1. Do zakresu działania służby bhp należy:

  1)  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

  2)  bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

  3)  sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

  4)  udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

  5)  udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

  6)  udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

  7)  zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

  8)  przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

  9)  udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

10)  opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11)  udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

12)  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13)  doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

14)  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

15)  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16)  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17)  współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18)  współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

19)  współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

20)  współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a)  podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

b)  podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

21)  uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

22)  inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

2. Służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pracownika, o którym mowa w art. 23711 § 3 Kodeksu pracy.

§ 3. Służba bhp jest uprawniona do:

  1)  przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,

  2)  występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

  3)  występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

  4)  występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

  5)  niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,

  6)  niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,

  7)  niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,

  8)  wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.

§ 4. 1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

  1)  inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

a)  wyższe wykształcenie i co najmniej 2-letni staż zawodowy,

b)  zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub

c)  średnie wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy,

  2)  starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

a)  wyższe wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy,

b)  zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy lub

c)  średnie wykształcenie i co najmniej 6-letni staż zawodowy,

  3)  specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

a)  wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)  wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub

c)  zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż w służbie bhp,

  4)  głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

a)  wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higieny pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2-letni staż pracy w służbie bhp lub

b)  wyższe wykształcenie i co najmniej 6-letni staż pracy w służbie bhp.

3. Warunkiem zatrudnienia pracowników na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, poza spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2, jest ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Pracownik kierujący wieloosobową komórką powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 3 oraz ukończyć szkolenie, o którym mowa w ust. 3. Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 2 oraz ukończyć szkolenie, o którym mowa w ust. 3.

5. Osoba posiadająca średnie wykształcenie i ukończone szkolenie, o którym mowa w ust. 3, zatrudniona w służbie bhp na stanowisku specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zachowuje prawo do zatrudnienia na tym stanowisku po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

6. W wypadku, o którym mowa w art. 23711 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają wymagania określone w ust. 2 pkt 3 i ust. 3, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 3 lat.

7. Pracownik, któremu pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z art. 23711 § 3 Kodeksu pracy, powinien spełnić wymagania określone w ust. 2 i 3.

§ 5. Traci moc uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Monitor Polski Nr 7, poz. 48).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.