Czy służba bhp podlega bezpośrednio pod pracodawcę?

5/5 - (16 votes)

Często się zdarza, że osoby opracowujące schematy organizacyjne nie mają pojęcia o przepisach. Najczęstszym błędem jest przypisywanie służby bhp pod inna komórkę np HR.

służba bhp pracodawca
Służba bhp podlega pracodawcy

Na początku warto zapoznać się z art. Kodeks pracy 23711 § 1  który stanowi że pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Szczegółowe zasady tworzenia, organizacji, działania, uprawnień i kwalifikacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają przepisy rozporządzenia  w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.

W myśl § 1 ust. 5 r.s.b.h.p. służba bhp powinna podlegać bezpośrednio pracodawcy, natomiast u pracodawcy będącego jednostką organizacyjną, służba bhp powinna podlegać bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką lub osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bhp.

Z powyższego wynika, że służba bhp powinna być bezpośrednio podporządkowana zarządowi lub odpowiedniemu członkowi zarządu.