Szkolenie wstępne BHP

5/5 - (26 votes)

Czy szkolenie wstępne bhp może być online?

Nowe przepisy pozwalają na przeprowadzanie szkoleń wstępnych bhp przez internet.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie
na działanie czynników niebezpiecznych;
3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta
odbywającego praktykę studencką.

Co to jest szkolenie wstępne bhp i kiedy je robimy

Organizowane przez pracodawcę, który nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy bez szkolenia wstępnego bhp, które ma na celu zaznajomienie go z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie wstępne BHP

przeznaczone są dla osób, które właśnie zostały zatrudnione w Twojej firmie, lub przenoszone są na nowe stanowisko pracy. Głównym celem szkoleń wstępnych BHP jest zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i zagrożeniami występującymi na jego stanowisku pracy. Szkolenie wstępne bhp składa się z instruktażu ogólnego BHP oraz instruktażu stanowiskowego.

Jak przeprowadzić szkolenie wstępne bhp?

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się w dniu przystąpienia przez pracownika do pracy, tj. pierwszego dnia, nim pracownik przystąpi do swoich obowiązków. Pierwsza cześć szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny trwa 3 godziny lekcyjne. Druga część – instruktaż stanowiskowy trwa 8 godzin lekcyjnych.

Co obejmuje szkolenie wstępne bhp?

Wstępne szkolenie BHP obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny dotyczy przepisów BHP obowiązujących ogólnie, w całej firmie. A instruktaż stanowiskowy uczy jak bezpiecznie wykonywać konkretne obowiązki.

Kto może przeprowadzić Instruktaż ogólny bhp?

Instruktaż ogólny BHP  – przeprowadza służba BHP  albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności – mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

przeprowadza przed dopuszczeniem do pracy, dla każdego nowo zatrudnianego pracownika, instruktażu stanowiskowego: przeprowadzanego przed dopuszczeniem do pracy, dla każdego nowo zatrudnianego pracownika lub dla pracownika przenoszonego na inne – nowe stanowisko pracy.

Kto może przeprowadzić Instruktaż stanowiskowy BHP?

Instruktaż stanowiskowy BHP –  przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Dodatkowo musi być przeprowadzany dla pracowników już pracujących w przypadku: wprowadzenia na stanowisku zmian warunków techniczno-organizacyjnych,

w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.
Bardzo ważne, aby nowi pracownicy zostali przeszkoleni, w pierwszym dniu rozpoczęcia pracy.

Szkolenie wstępne bhp jest nieodpłatne. obowiązku może być dla pracodawcy tragiczne w skutkach, szczególnie w sytuacji wypadku przy pracy

Szkolenie wstępne ogólne BHP

(instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy) muszą być potwierdzone pisemnie na karcie szkolenia wstępnego. Odbycie szkolenia wstępnego BHP potwierdzają: szkolony pracownik oraz osoby udzielające instruktażu: ogólnego i stanowiskowego:

Ile jest ważne szkolenie wstępne bhp?

Szkolenie wstępne bhp jest ważne 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjnych i innych.

Szkolenie wstępne bhp dla osób będących pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami , w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści ważne jest do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Ile kosztuje szkolenie wstępne bhp?

Koszt szkolenia kształtuję się od 100 do 130 zł za osobę.

karta szkolenia wstępnego bhp 2021
instruktaż ogólny bhp, instruktaż stanowiskowy bhp

Karta szkolenia wstępnego bhp 2021

Karta szkolenia wstępnego bhp 2020 to podstawowy dokument potwierdzający odbycie szkolenia bhp w Twoim zakładzie. Każdy pracodawca zgodnie Kodeksem Pracy zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom szkolenie bhp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do wykonywania swoich obowiązków.

Co obejmuje szkolenie wstępne bhp zobaczysz poniżej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Na podstawie art. 2375
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. poz. 972 oraz z 2007 r. poz. 1420) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1a w pkt 2:
a) lit. a–c otrzymują brzmienie:
„a) placówkę kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego,
b) szkołę ponadpodstawową,
c) podmiot wchodzący w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)),”,
b) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) przedsiębiorcę prowadzącego działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212),”;
2) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy,
studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.”;
3) w § 14 w ust. 2:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych;”,
b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) pracownicy niewymienieni w pkt 1–5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.”;
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1099
4) w § 15:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3–6 powinno być przeprowadzane w formie
kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników na
stanowiskach administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.”,
b) w ust. 4 wyrazy „§ 14 ust. 2 pkt 2–5” zastępuje się wyrazami „§ 14 ust. 2 pkt 2–6”;
5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w części II w ust. 4 tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:
Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*) instruktażu osób wymienionych w § 11 ust. 1
rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4) instruktażu pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych narażonych
na działanie czynników uciążliwych
b) w części VIII:
– tytuł otrzymuje brzmienie:
„VIII. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
oraz pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia”,
– ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2
pkt 6, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub
niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.”;
6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
7) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. 1. Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują
moc.

  1. Karta szkolenia wstępnego bhp 2020 w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
    w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być nadal stosowane zgodnie z dotychczasowym wzorem bez obowiązku stawiania na nich pieczęci lub pieczątek, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
    § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a w zakresie
    zmienianego § 1a pkt 2 lit. a i b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.