OBS艁UGA NADZ脫R BHP

5/5 - (30 votes)

OBS艁UGA NADZ脫R BHP- STA艁A UMOWA DLA TWOJEJ FIRMY.

Nasza obs艂uga lub nadz贸r bhp i ppoz skierowana jest do Ka偶dego pracodawcy, kt贸remu zale偶y na bezpiecze艅stwie pracownik贸w wykonuj膮cych prac臋 na jego zlecenie.

Setki pracodawc贸w powierzy艂o nam wykonywanie zada艅 s艂u偶by BHP jako Specjalista BHP spoza zak艂adu pracy. Posiadamy 15 letnie do艣wiadczenie teoretyczne jak i praktyczne w tym zakresie. Nie b臋dziesz si臋 ba艂 kontroli Pa艅stwowej Inspekcji Pracy (PIP), Sanepidu, Urz臋du Dozoru technicznego (UDT), Stra偶y Po偶arnej.

Mamy dla Ciebie propozycj臋 us艂ugi bhp i ochrony przeciwpo偶arowej w dw贸ch wariantach:

  1. Sta艂ego abonamentu za obs艂ug臋 bhp. Cena obs艂ugi bhp uzale偶niona jest od wielko艣ci zak艂adu pracy, ilo艣ci pracownik贸w. Zaczyna si臋 od 300 z艂 netto.
  2. Abonamentu za 0 z艂.

NADZ脫R BHP NA BUDOWIE

Pomo偶emy Tobie w zarz膮dzaniu BHP na budowie/inwestycji tak, aby  by艂a ona bezpieczna. Pe艂nimy rol臋 koordynatora ds. BHP, nadzoru, inspektora BHP i PPO呕. Obs艂uga kontrolno-doradcza w zakresie bhp polegaj膮ca na: kontroli bhp prowadzonych prac na budowie pod wzgl臋dem bhp, sporz膮dzanie raport贸w bhp, notatek bhp z przeprowadzonych na terenie budowy i dostarczenie ich do kierownika budowy, natychmiastowe powiadomienie kierownika budowy o stwierdzeniu nieprawid艂owo艣ci i zagro偶eniach wynikaj膮cych z nieprzestrzegania zasad i przepis贸w BHP na terenie budowy.

Przeprowadzamy szkolenia bhp. Sporz膮dzamy dokumentacj臋 powypadkow膮. Przeprowadzamy szkolenia bhp dla pracodawc贸w i pracownik贸w. Us艂ugi obejmuj膮 szkolenia wst臋pne bhp oraz okresowe. Ze szkole艅 ppo偶 nie mo偶e by膰 zwolniony 偶膮dny pracownik. Nasze szkolenia s膮 zgodne z rozporz膮dzeniem dotycz膮cych szkole艅 bhp.

BUDOWY na kt贸rych nadzorowali艣my bezpiecze艅stwo jako koordynator ds. BHP w Olsztynie, inspektor bhp i ppo偶 to mi臋dzy innymi:

1. Nadz贸r bhp na budowie modernizacja i budowa po艂膮czenia kolejowego do lotniska w Szymanach.

2. Nadz贸r bhp na budowie kompleks sportowo-rekreacyjny nad jeziorem Krzywe w Olsztynie.

3. Nadz贸r bhp na budowie hali Agro dla Michelin Polska w Olsztynie.

4. Nadz贸r bhp na budowie przebudowy istniej膮cej elektrociep艂owni MICHELIN POLSKA S.A. polegaj膮ca na wyburzeniu budynku technicznego nr 58, budowie nowego budynku technicznego oraz zainstalowaniu w nim nowego kot艂a parowego opalanego gazem ziemnym wraz z przebudow膮 niezb臋dnej infrastruktury – z jednoczesnym ograniczeniem istniej膮cych w臋glowych 藕r贸de艂 spalania paliw.

5. Budowa hali Cobra dla Michelin Polska.

6. Flexi zac – installation of silos. Przygotowanie budynku magazynu sadzy

(budynek 411) do monta偶u silos贸w oraz zamkniecia budynku po ich monta偶u dla Michelin Polska w Olsztynie.

7. Budowa hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-technicznym 32, 33/2 w obr臋bie 81 na terenie zak艂adu Michelin Polska w Olsztynie.

8. Nadz贸r bhp na budowie najwi臋kszego w Olsztynie kompleksu biurowo-mieszkaniowego Centaurus.

9. Budowa Zelando w Ameryce.

10. Nadz贸r bhp na budowie hali dla Panattoni w Tomaszkowie.

11. Nadz贸r bhp na budowie z ramienia In偶yniera Kontraktu Sweco Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie.

Czy pracodawca ma obowi膮zek utworzenia s艂u偶by BHP?


Liczba zatrudnionych pracownik贸w w zak艂adzie decyduje o obowi膮zku utworzenia s艂u偶by BHP, kt贸ra ma za zadanie doradza膰 i pe艂ni膰 kontrol臋 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy. Je偶eli pracodawca zatrudnia wi臋cej ni偶 100 pracownik贸w, ma obowi膮zek utworzenia s艂u偶by BHP, natomiast w przypadku zatrudnienia poni偶ej 100 os贸b mo偶e powierzy膰 zadania s艂u偶by jednemu z pracownik贸w zatrudnionych na danym stanowisku.

Pracodawca ma mo偶liwo艣膰 wykonywania zada艅 s艂u偶by BHP pod warunkiem, 偶e przejdzie szkolenie uprawniaj膮ce go do tego. Mo偶liwo艣膰 ta dotyczy przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy zatrudniaj膮 do 10 pracownik贸w.

Od 1 stycznia 2019 roku w zwi膮zku ze zmianami w Kodeksie pracy pracodawca, kt贸ry opr贸cz uko艅czenia szkolenia, prowadzi dzia艂alno艣膰, dla kt贸rej ustalono nie wy偶sz膮 ni偶 trzeci膮 kategori臋 ryzyka, ma mo偶liwo艣膰 przej臋cia zada艅 s艂u偶by BHP przy zatrudnieniu do 50 pracownik贸w. Do ko艅ca ubieg艂ego roku limit zatrudnionych, dla kt贸rych pracodawca zakwalifikowany do nie wy偶szej ni偶 trzeciej kategorii ryzyka m贸g艂 wykonywa膰 zadania s艂u偶by BHP po uko艅czeniu szkolenia, wynosi艂 20 pracownik贸w.

ROZPORZ膭DZENIE RADY MINISTR脫W w sprawie s艂u偶by bezpiecze艅stwa i higieny pracy.

(Dz. U. z dnia 18 wrze艣nia 1997 r.)

Na podstawie art. 23711 搂 5 Kodeksu pracy zarz膮dza si臋, co nast臋puje:

搂 1. 1. S艂u偶b臋 bezpiecze艅stwa i higieny pracy, zwan膮 dalej „s艂u偶b膮 bhp”, stanowi膮 wyodr臋bnione kom贸rki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe.

2. Liczb臋 pracownik贸w s艂u偶by bhp ustala, z zastrze偶eniem ust. 3 i 4, pracodawca, bior膮c pod uwag臋 stan zatrudnienia oraz wyst臋puj膮ce w zak艂adzie warunki pracy i zwi膮zane z nimi zagro偶enia zawodowe, a tak偶e uci膮偶liwo艣ci pracy.

3. Pracodawca zatrudniaj膮cy od 100 do 600 pracownik贸w tworzy wieloosobow膮 lub jednoosobow膮 kom贸rk臋 albo zatrudnia w tej kom贸rce pracownika s艂u偶by bhp w niepe艂nym wymiarze czasu pracy.

4. Pracodawca zatrudniaj膮cy ponad 600 pracownik贸w zatrudnia w pe艂nym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika s艂u偶by bhp na ka偶dych 600 pracownik贸w.

5. S艂u偶ba bhp podlega bezpo艣rednio pracodawcy. U pracodawcy b臋d膮cego jednostk膮 organizacyjn膮 s艂u偶ba bhp podlega bezpo艣rednio osobie zarz膮dzaj膮cej t膮 jednostk膮 lub osobie wchodz膮cej w sk艂ad organu zarz膮dzaj膮cego, upowa偶nionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy. Przepis ten stosuje si臋 tak偶e do pracownika, o kt贸rym mowa w 搂 4 ust. 7.

搂 2. 1. Do zakresu dzia艂ania s艂u偶by bhp nale偶y:

  1)  przeprowadzanie kontroli warunk贸w pracy oraz przestrzegania przepis贸w i zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

  2)  bie偶膮ce informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagro偶eniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzaj膮cymi do usuwania tych zagro偶e艅,

  3)  sporz膮dzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy zawieraj膮cych propozycje przedsi臋wzi臋膰 technicznych i organizacyjnych maj膮cych na celu zapobieganie zagro偶eniom 偶ycia i zdrowia pracownik贸w oraz popraw臋 warunk贸w pracy,

  4)  udzia艂 w opracowywaniu plan贸w modernizacji i rozwoju zak艂adu pracy oraz przedstawianie propozycji dotycz膮cych uwzgl臋dnienia w tych planach rozwi膮za艅 techniczno-organizacyjnych zapewniaj膮cych popraw臋 stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

  5)  udzia艂 w ocenie za艂o偶e艅 i dokumentacji dotycz膮cych modernizacji zak艂adu pracy albo jego cz臋艣ci, a tak偶e nowych inwestycji, oraz zg艂aszanie wniosk贸w dotycz膮cych uwzgl臋dnienia wymaga艅 bezpiecze艅stwa i higieny pracy w tych za艂o偶eniach i dokumentacji,

  6)  udzia艂 w przekazywaniu do u偶ytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiekt贸w budowlanych albo ich cz臋艣ci, w kt贸rych przewiduje si臋 pomieszczenia pracy, urz膮dze艅 produkcyjnych oraz innych urz膮dze艅 maj膮cych wp艂yw na warunki pracy i bezpiecze艅stwo pracownik贸w,

  7)  zg艂aszanie wniosk贸w dotycz膮cych wymaga艅 bezpiecze艅stwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

  8)  przedstawianie pracodawcy wniosk贸w dotycz膮cych zachowania wymaga艅 ergonomii na stanowiskach pracy,

  9)  udzia艂 w opracowywaniu zak艂adowych uk艂ad贸w zbiorowych pracy, wewn臋trznych zarz膮dze艅, regulamin贸w i instrukcji og贸lnych dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zada艅 os贸b kieruj膮cych pracownikami w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

10)  opiniowanie szczeg贸艂owych instrukcji dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy na poszczeg贸lnych stanowiskach pracy,

11)  udzia艂 w ustalaniu okoliczno艣ci i przyczyn wypadk贸w przy pracy oraz w opracowywaniu wniosk贸w wynikaj膮cych z badania przyczyn i okoliczno艣ci tych wypadk贸w oraz zachorowa艅 na choroby zawodowe, a tak偶e kontrola realizacji tych wniosk贸w,

12)  prowadzenie rejestr贸w, kompletowanie i przechowywanie dokument贸w dotycz膮cych wypadk贸w przy pracy, stwierdzonych chor贸b zawodowych i podejrze艅 o takie choroby, a tak偶e przechowywanie wynik贸w bada艅 i pomiar贸w czynnik贸w szkodliwych dla zdrowia w 艣rodowisku pracy,

13)  doradztwo w zakresie przepis贸w oraz zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

14)  udzia艂 w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, kt贸re wi膮偶e si臋 z wykonywan膮 prac膮,

15)  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na kt贸rych wyst臋puj膮 czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci膮偶liwe, oraz doboru najw艂a艣ciwszych 艣rodk贸w ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16)  wsp贸艂praca z w艂a艣ciwymi kom贸rkami organizacyjnymi lub osobami, w szczeg贸lno艣ci w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole艅 w dziedzinie bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz zapewnienia w艂a艣ciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracownik贸w,

17)  wsp贸艂praca z laboratoriami upowa偶nionymi, zgodnie z odr臋bnymi przepisami, do dokonywania bada艅 i pomiar贸w czynnik贸w szkodliwych dla zdrowia lub warunk贸w uci膮偶liwych, wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy, w zakresie organizowania tych bada艅 i pomiar贸w oraz sposob贸w ochrony pracownik贸w przed tymi czynnikami lub warunkami,

18)  wsp贸艂praca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmuj膮cymi si臋 pomiarami stanu 艣rodowiska naturalnego, dzia艂aj膮cymi w systemie pa艅stwowego monitoringu 艣rodowiska, okre艣lonego w odr臋bnego przepisach,

19)  wsp贸艂dzia艂anie z lekarzem sprawuj膮cym profilaktyczn膮 opiek臋 zdrowotn膮 nad pracownikami, a w szczeg贸lno艣ci przy organizowaniu okresowych bada艅 lekarskich pracownik贸w,

20)  wsp贸艂dzia艂anie ze spo艂eczn膮 inspekcj膮 pracy oraz z zak艂adowymi organizacjami zwi膮zkowymi przy:

a)  podejmowaniu przez nie dzia艂a艅 maj膮cych na celu przestrzeganie przepis贸w oraz zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odr臋bnych przepisach,

b)  podejmowanych przez pracodawc臋 przedsi臋wzi臋ciach maj膮cych na celu popraw臋 warunk贸w pracy,

21)  uczestniczenie w pracach, powo艂anej przez pracodawc臋, komisji bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz w innych zak艂adowych komisjach zajmuj膮cych si臋 problematyk膮 bezpiecze艅stwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

22)  inicjowanie i rozwijanie na terenie zak艂adu pracy r贸偶nych form popularyzacji problematyki bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ergonomii.

2. S艂u偶ba bhp nie mo偶e by膰 obci膮偶ana innymi zadaniami ni偶 wymienione w ust. 1, z wyj膮tkiem pracownika, o kt贸rym mowa w art. 23711 搂 3 Kodeksu pracy.

搂 3. S艂u偶ba bhp jest uprawniona do:

  1)  przeprowadzania kontroli stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy, a tak偶e przestrzegania przepis贸w oraz zasad w tym zakresie w zak艂adzie pracy i w ka偶dym innym miejscu wykonywania pracy,

  2)  wyst臋powania do os贸b kieruj膮cych pracownikami z zaleceniami usuni臋cia stwierdzonych zagro偶e艅 wypadkowych i szkodliwo艣ci zawodowych oraz uchybie艅 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

  3)  wyst臋powania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracownik贸w wyr贸偶niaj膮cych si臋 w dzia艂alno艣ci na rzecz poprawy warunk贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

  4)  wyst臋powania do pracodawcy o zastosowanie kar porz膮dkowych w stosunku do pracownik贸w odpowiedzialnych za zaniedbanie obowi膮zk贸w w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

  5)  niezw艂ocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urz膮dzenia technicznego w razie wyst膮pienia bezpo艣redniego zagro偶enia 偶ycia lub zdrowia pracownika albo innych os贸b,

  6)  niezw艂ocznego odsuni臋cia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,

  7)  niezw艂ocznego odsuni臋cia od pracy pracownika, kt贸ry swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpo艣rednie zagro偶enie 偶ycia lub zdrowia w艂asnego albo innych os贸b,

  8)  wnioskowania do pracodawcy o niezw艂oczne wstrzymanie pracy w zak艂adzie pracy, w jego cz臋艣ci lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawc臋 do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpo艣redniego zagro偶enia 偶ycia lub zdrowia pracownik贸w albo innych os贸b.

搂 4. 1. Pracownik贸w s艂u偶by bhp zatrudnia si臋 na stanowiskach: inspektor贸w, starszych inspektor贸w, specjalist贸w oraz g艂贸wnych specjalist贸w do spraw bezpiecze艅stwa i higieny pracy.

2. Pracownikami s艂u偶by bhp mog膮 by膰 osoby spe艂niaj膮ce nast臋puj膮ce wymagania kwalifikacyjne:

  1)  inspektorem do spraw bezpiecze艅stwa i higieny pracy mo偶e by膰 osoba posiadaj膮ca:

a)  wy偶sze wykszta艂cenie i co najmniej 2-letni sta偶 zawodowy,

b)  zaw贸d technika bezpiecze艅stwa i higieny pracy lub

c)  艣rednie wykszta艂cenie i co najmniej 4-letni sta偶 zawodowy,

  2)  starszym inspektorem do spraw bezpiecze艅stwa i higieny pracy mo偶e by膰 osoba posiadaj膮ca:

a)  wy偶sze wykszta艂cenie i co najmniej 4-letni sta偶 zawodowy,

b)  zaw贸d technika bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni sta偶 zawodowy lub

c)  艣rednie wykszta艂cenie i co najmniej 6-letni sta偶 zawodowy,

  3)  specjalist膮 do spraw bezpiecze艅stwa i higieny pracy mo偶e by膰 osoba posiadaj膮ca:

a)  wy偶sze wykszta艂cenie o specjalno艣ci „bezpiecze艅stwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy,

b)  wy偶sze wykszta艂cenie i co najmniej 3-letni sta偶 pracy w s艂u偶bie bhp lub

c)  zaw贸d technika bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni sta偶 w s艂u偶bie bhp,

  4)  g艂贸wnym specjalist膮 do spraw bezpiecze艅stwa i higieny pracy mo偶e by膰 osoba posiadaj膮ca:

a)  wy偶sze wykszta艂cenie o specjalno艣ci „bezpiecze艅stwo i higieny pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz co najmniej 2-letni sta偶 pracy w s艂u偶bie bhp lub

b)  wy偶sze wykszta艂cenie i co najmniej 6-letni sta偶 pracy w s艂u偶bie bhp.

3. Warunkiem zatrudnienia pracownik贸w na stanowiskach, o kt贸rych mowa w ust. 1, poza spe艂nieniem wymaga艅 kwalifikacyjnych, o kt贸rych mowa w ust. 2, jest uko艅czenie szkolenia w dziedzinie bezpiecze艅stwa i higieny pracy dla pracownik贸w s艂u偶by bhp, na zasadach okre艣lonych w odr臋bnych przepisach.

4. Pracownik kieruj膮cy wieloosobow膮 kom贸rk膮 powinien spe艂nia膰 co najmniej wymagania kwalifikacyjne okre艣lone w ust. 2 pkt 3 oraz uko艅czy膰 szkolenie, o kt贸rym mowa w ust. 3. Pracownik zatrudniony w jednoosobowej kom贸rce powinien spe艂nia膰 co najmniej wymagania kwalifikacyjne okre艣lone w ust. 2 pkt 2 oraz uko艅czy膰 szkolenie, o kt贸rym mowa w ust. 3.

5. Osoba posiadaj膮ca 艣rednie wykszta艂cenie i uko艅czone szkolenie, o kt贸rym mowa w ust. 3, zatrudniona w s艂u偶bie bhp na stanowisku specjalisty do spraw bezpiecze艅stwa i higieny pracy zachowuje prawo do zatrudnienia na tym stanowisku po dniu wej艣cia w 偶ycie niniejszego rozporz膮dzenia.

6. W wypadku, o kt贸rym mowa w art. 23711 搂 2 Kodeksu pracy, pracodawca mo偶e powierzy膰 wykonywanie zada艅 s艂u偶by bhp specjalistom spoza zak艂adu pracy, kt贸rzy spe艂niaj膮 wymagania okre艣lone w ust. 2 pkt 3 i ust. 3, lub osobie, kt贸ra by艂a zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Pa艅stwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 3 lat.

7. Pracownik, kt贸remu pracodawca mo偶e powierzy膰 wykonywanie zada艅 s艂u偶by bhp zgodnie z art. 23711 搂 3 Kodeksu pracy, powinien spe艂ni膰 wymagania okre艣lone w ust. 2 i 3.

搂 5. Traci moc uchwa艂a nr 14 Rady Ministr贸w z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie s艂u偶by bezpiecze艅stwa i higieny pracy (Monitor Polski Nr 7, poz. 48).

搂 6. Rozporz膮dzenie wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.